Bijbel teksten

Het Hogepriesterlijk gebed Johannes 17

Dit sprak Jezus en Hij hief Zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen; verheerlijk Uw Zoon, opdat Uw Zoon U verheerlijke, gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Ik heb U…

De wapenrusting van God. Efeziërs 6: 11-18

 In Efeziërs 6:11-18 lees je de dringende oproep om de wapenrusting van God aan te trekken om stand te kunnen houden tegen de duivel. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de…

Waarom zou ik?

Had mijn twijfels of ik dit stukje bij bemoediging of Bijbelteksten moest plaatsen. Dit zijn verschillende teksten uit de Bijbel. De teksten zijn bemoedigend en laten je zien dat je in je kracht omringd door Zijn liefde staat. Zag dit stukje bij iemand op facebook staan en vond het zo mooi dat ik het graag met jullie wil delen. Waarom zou ik? Waarom zou ik zeggen: ‘Ik kan niet’, wanneer…

God is getrouw Nehemia 9

Nehemia 9 gaat over Gods trouw aan Zijn volk Israël. De Israëlieten kwamen bijeen. Vastende en in rouwgewaad. Er werd belijdenis van hun zonden en van de ongerechtigheden hun vaderen gedaan. Uit het boek der wet van de Here werd voorgelezen. God werd geprezen voor de wonderen en tekenen die aan de farao getoond werden. Voor de daden die de Here gedaan had bij het verlossen van Zijn volk uit…

Wij zijn meer dan overwinnaars. Romeinen 8:24-39

Ben de trotse eigenaar van deze mooie steen. Met mijn favoriete Bijbel tekst in het Fries. Wij overwinnen met glans en glorie door Hem die ons Zijn liefde heeft laten zien. Prachtig! Elke dag lees ik de tekst weer opnieuw. Steen geschilderd door mijn getalenteerde vriendin Jelly. Ze heeft al vele mooie stenen beschilderd die nu een mooi plekje in iemands woonkamer gekregen hebben. Romeinen 8:24-39 (NBG) Want in die hoop…

Psalm 118 Looft de Here, want Hij is goed

Een mooie psalm waar de bescherming en verlossing die de Here geeft mooi wordt beschreven. Looft de Here, want Hij is goed, ja, Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat Israël nu zeggen: Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat het huis van Aäron nu zeggen: Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat wie de Here vrezen, nu zeggen: Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen,…

Maleachi 3:13-18 uit de NBG

Vermetel zijn uw woorden over Mij, zegt de Here. En dan zegt gij: Wat hebben wij dan onder elkander over U gesproken? Gij zegt: Nutteloos is het te dienen; wat gewin geeft het, dat wij Zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de Here der heerscharen? En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook…